• تعـــــرفه خدمات سرویــــس ایران

هزینه طراحی و سئو سایت و اپلیکیشن

تعرفه طراحی سایت و ارئه دیگر خدمـــــات

هزینه طراحی و سئو سایت و اپلیکیشن

تــــــعرفه ها در تاریـــــخ 98/06/31 بروزرســـــــانی شده اســـــــــــت .هزینه های اعمال شده تا شش ماه آینده معتبر می بــــاشد

هزینه طراحی و سئو سایت و اپلیکیشن

هزینه تخمینی طراحی سایت (حــدودی)

 • حدود قیمت طراحی سایت شرکتی

   

  نوع اول از 1 تا 3 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 150 هزار تومان

  نوع دوم از 3 تا 5 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 400 هزار تومان

  نوع سوم از 5 تا 7 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 500 هزار تومان

  نوع چهارم از 7 تا 10 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 600 هزار تومان

  نوع پنجم از 10 تا 20 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 950 هزار تومان

  نوع ششم سفارشی و اختصاصی از 15 تا 200 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی تا سه سال رایگان.


 • حدود قیمت طراحی سایت فروشگاه آنلاین

   

  نوع اول از 1 تا 2 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 150 هزار تومان

  نوع دوم از 2 تا 3.5میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 400 هزار تومان

  نوع سوم از 3.5تا 5میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 500 هزار تومان

  نوع چهارم از 5 تا 7.5 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 600 هزار تومان

  نوع پنجم از 7.5 تا 10 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 950 هزار تومان

  نوع ششم سفارشی و اختصاصی از 10 تا 100 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی تا سه سال رایگان.


 • حدود قیمت طراحی پرتال سازمانی

   

  نوع اول از 10تا 20 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 250 هزار تومان

  نوع دوم از 20 تا 30میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 600 هزار تومان

  نوع سوم از 30تا 35میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 700 هزار تومان

  نوع چهارم از 35 تا 45میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 800 هزار تومان

  نوع پنجم از 45 تا 50 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 950 هزار تومان

  نوع ششم سفارشی و اختصاصی از 50 تا 300 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی تا سه سال رایگان.


 • هزینه طراحی و سئو سایت و اپلیکیشن

   

  نوع اول از 10تا 20 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 250 هزار تومان

  نوع دوم از 20 تا 30میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 600 هزار تومان

  نوع سوم از 30تا 35میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 700 هزار تومان

  نوع چهارم از 35 تا 45میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 800 هزار تومان

  نوع پنجم از 45 تا 50 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی 950 هزار تومان

  نوع ششم سفارشی و اختصاصی از 50 تا 300 میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی تا سه سال رایگان.

  هزینه طراحی و سئو سایت و اپلیکیشن


هزینه طراحی و سئو سایت و اپلیکیشن

هزینه تخمینی سئو و بهینه سازی سایت (حــدودی)(SEO)


 • حدود قیمت سئو و بهینه سازی سایت شرکتی

   

  سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی1 ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه 1 تا 1.5 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی2 ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه 1.5تا 2.5 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی3 پروژه ای به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری  1.5تا 3.5 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی4 محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل 5 مطلب بهینه در روز  500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی5 محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل 10 مطلب بهینه در روز  700 هزار تومان تا 2 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی6 محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل 20 مطلب بهینه در روز  950 هزار تومان تا 3 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی7 محتوامحور سفارشی به عبارتی محتوا نویسی سه ماهه حداقل 30 مطلب بهینه در روز  1.5 تا 4.5 میلیون تومان.


 • حدود قیمت سئو و بهینه سازی سایت فروشگاهی

   

  سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی1 ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه 1 تا 1.5 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی2 ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه 1.5تا 2.5 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی3 پروژه ای به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری  1.5تا 3.5 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی4 محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل 5 مطلب بهینه در روز  500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی5 محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل 10 مطلب بهینه در روز  700 هزار تومان تا 2 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی6 محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل 20 مطلب بهینه در روز  950 هزار تومان تا 3 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی7 محتوامحور سفارشی به عبارتی محتوا نویسی سه ماهه حداقل 30 مطلب بهینه در روز  1.5 تا 4.5 میلیون تومان.


 • حدود قیمت سئو و بهینه سازی سایت سازمانی

   

  سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی1 ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه 1 تا 1.5 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی2 ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه 2تا 2.5 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی3 پروژه ای به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری  2تا 3.5 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی4 محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل 5 مطلب بهینه در روز  600 هزار تومان تا 1 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی5 محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل 10 مطلب بهینه در روز  800 هزار تومان تا 2 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی6 محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل 20 مطلب بهینه در روز  950 هزار تومان تا 3 میلیون تومان.

  سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی7 محتوامحور سفارشی به عبارتی محتوا نویسی سه ماهه حداقل 30 مطلب بهینه در روز  2.5 تا 4.5 میلیون تومان.×

سلام سپاس از حسن انتخاب شما!

برای ارتباط مستیقیم با ما یکی از کارشناسان را جهت پیگیری و پشتیبانی انتخاب نمائید info@serviceiran.com

× گفتگو انلاین