تعرفه ها

تعرفه طراحی سایت و ارئه دیگر خدمـــــات

هزینه طراحی و سئو سایت و اپلیکیشن

تــــــعرفه ها در تاریـــــخ ۹۸/۱۰/۲۸ بروزرســـــــانی شده اســـــــــــت .هزینه های اعمال شده تا شش ماه آینده معتبر می بــــاشد

حدود قیمت طراحی سایت شرکتی

 

 • نوع اول از ۱ تا ۳ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۱۵۰ هزار تومان
 • نوع دوم از ۳ تا ۵ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۴۰۰ هزار تومان
 • نوع سوم از ۵ تا ۷ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۵۰۰ هزار تومان
 • نوع چهارم از ۷ تا ۱۰ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۶۰۰ هزار تومان
 • نوع پنجم از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۹۵۰ هزار تومان
 • نوع ششم سفارشی و اختصاصی از ۱۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی تا سه سال رایگان.

حدود قیمت طراحی سایت فروشگاه آنلاین

 • نوع اول از ۱ تا ۲ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۱۵۰ هزار تومان
 • نوع دوم از ۲ تا ۳٫۵میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۴۰۰ هزار تومان
 • نوع سوم از ۳٫۵تا ۵میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۵۰۰ هزار تومان
 • نوع چهارم از ۵ تا ۷٫۵ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۶۰۰ هزار تومان
 • نوع پنجم از ۷٫۵ تا ۱۰ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۹۵۰ هزار تومان
 • نوع ششم سفارشی و اختصاصی از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی تا سه سال رایگان.

حدود قیمت طراحی پرتال سازمانی

 • نوع اول از ۱۰تا ۲۰ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۲۵۰ هزار تومان
 • نوع دوم از ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۶۰۰ هزار تومان
 • نوع سوم از ۳۰تا ۳۵میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۷۰۰ هزار تومان
 • نوع چهارم از ۳۵ تا ۴۵میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۸۰۰ هزار تومان
 • نوع پنجم از ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۹۵۰ هزار تومان
 • نوع ششم سفارشی و اختصاصی از ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی تا سه سال رایگان.

هزینه طراحی و سئو سایت و اپلیکیشن

 • نوع اول از ۱۰تا ۲۰ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۲۵۰ هزار تومان
 • نوع دوم از ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۶۰۰ هزار تومان
 • نوع سوم از ۳۰تا ۳۵میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۷۰۰ هزار تومان
 • نوع چهارم از ۳۵ تا ۴۵میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۸۰۰ هزار تومان
 • نوع پنجم از ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و پشتیبانی ۹۵۰ هزار تومان
 • نوع ششم سفارشی و اختصاصی از ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای هزینه ساخت و طراحی – هزینه تمدید سالانه هاست و دامنه و
 • هزینه تخمینی سئو و بهینه سازی سایت (حــدودی)

حدود قیمت سئو و بهینه سازی سایت شرکتی

 • سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی۱ ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه ۱ تا ۱٫۵ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی۲ ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه ۱٫۵تا ۲٫۵ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی۳ پروژه ای به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ۱٫۵تا ۳٫۵ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی۴ محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل ۵ مطلب بهینه در روز ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی۵ محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل ۱۰ مطلب بهینه در روز ۷۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی۶ محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل ۲۰ مطلب بهینه در روز ۹۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت شرکتی۷ محتوامحور سفارشی به عبارتی محتوا نویسی سه ماهه حداقل ۳۰ مطلب بهینه در روز ۱٫۵ تا ۴٫۵ میلیون تومان.

 

حدود قیمت سئو و بهینه سازی سایت فروشگاهی

 • سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی۱ ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه ۱ تا ۱٫۵ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی۲ ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه ۱٫۵تا ۲٫۵ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی۳ پروژه ای به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ۱٫۵تا ۳٫۵ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی۴ محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل ۵ مطلب بهینه در روز ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی۵ محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل ۱۰ مطلب بهینه در روز ۷۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی۶ محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل ۲۰ مطلب بهینه در روز ۹۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت فروشگاهی۷ محتوامحور سفارشی به عبارتی محتوا نویسی سه ماهه حداقل ۳۰ مطلب بهینه در روز ۱٫۵ تا ۴٫۵ میلیون تومان.

حدود قیمت سئو و بهینه سازی سایت سازمانی

 • سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی۱ ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه ۱ تا ۱٫۵ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی۲ ساعتی به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ماهانه ۲تا ۲٫۵ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی۳ پروژه ای به عبارتی با استفاده از نرم افزارهای آنالیس و تغییر در کدهای ساختاری ۲تا ۳٫۵ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی۴ محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل ۵ مطلب بهینه در روز ۶۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی۵ محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل ۱۰ مطلب بهینه در روز ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی۶ محتوامحور به عبارتی محتوا نویسی به صورت ماهانه حداقل ۲۰ مطلب بهینه در روز ۹۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان.
 • سئو وبهیـــنه سازی سایت سازمانی۷ محتوامحور سفارشی به عبارتی محتوا نویسی سه ماهه حداقل ۳۰ مطلب بهینه در روز ۲٫۵ تا ۴٫۵ میلیون تومان.

هزینه طراحی و سئو سایت و اپلیکیشن

 

فهرست
×

سلام سپاس از حسن انتخاب شما!

برای ارتباط مستیقیم با ما یکی از کارشناسان را جهت پیگیری و پشتیبانی انتخاب نمائید . آیدی مستتقیم تلگرام: @hosseineghlimia 

× گفتگو آنلاین